Pääsivu > Hyvä tietää > Ohjeita rakentajalleRakentamisen aloittaminen

Puiden kaadon ja maankaivuun aloittaminen vaatii voimassaolevan rakennusluvan. Luvan puiden kaatamiseen ja maanrakennustöihin saattaa saada ennen kuin lupa on lainvoimainen. Tällöin tarvitaan kuitenkin usein rahallinen vakuus.


Kulmapisteiden merkitseminen

Maanrakennustöiden jälkeen rakentaja tekee linjapukit ja siirtää korkeuden oikeaan tasoon lähtökorosta mitattuna. Tukevat linjapukit tehdään rakennusalueen ulkopuolelle, yleensä vähintään 3 m rakennuksen nurkkien ulkopuolelle. Linjapukkien selkäpuut kannattaa sijoittaa hyödynnettävissä olevalle korkeudelle. Niitä voidaan jatkossa hyödyntää kaivusyvyyden tai perustusten ja täyttöjen korkeutta määritettäessä. Pukkien välille kiinnitetään linjalangat.

< sivun alkuun


Rakennekuvien hyväksyttäminen

Ennen perustustöiden aloittamista tulee perustuskuvat hyväksyttää rakennustarkastajalla, kuten myös muiden rakennekuvien ennen kyseisen työvaiheen aloittamista.


Varmista johdot

Tarkista ennen kaivutöitä olemassa olevien kaapeleiden, johtojen ja putkien sijainti asianomaiselta jakelulaitokselta.

Kaapelit sijaitsevat yleensä 50 - 100 cm syvyydessä. Myös ilmassa kulkevat johdot on huomioitava.

Tele-, sähkö- ja puhelinlaitokset jakavat karttoja kaapeleiden sijainnista sekä osoittavat tarvittaessa kaapelien paikat rakennuspaikalla.

< sivun alkuun


Maa- ja pohjarakenteet

Maarakennustyöt tehdään pohjatutkimuksen perusteella tehtyjen perustussuunnitelmien mukaisesti. Muurataan tai valetaan varsinaiset perustukset ja tehdään vierus ja sisäpuoliset täytöt.

< sivun alkuun


Perustamistavat

Talo terveelle pohjalle

Talon perustukset pidetään kuivina asentamalla niiden yhteyteen kuivatusputkisto, joka kerää perustuksissa olevan kosteuden ja johtaa sen kunnalliseen viemäriverkkoon.

Lisäksi sokkelin ulkopintaan asennetaan vesieristys, joka estää maassa olevan kosteuden imeytymisen sokkeliin.

Sadevesien poisjohtamista varten jokaisen pystyrännin alle sijoitetaan sadevesisuppilo/kaivo, johon katolta alas tuleva sadevesi ohjataan. Suppilosta/kaivosta sadevesi johdetaan tiiviillä, erillisellä poistoputkistolla kunnalliseen viemäriverkkoon. Sadevesien poistoputkistoa ei saa liittää perustusten kuivatusputkistoon.

Rakennuspaikan maaperässä olevan radonkaasun poistamiseksi tarvitaan radonputkisto.

Putkisto asennetaan alapohjan alapuolelle ja liitetään tiiviillä putkella katolla olevaan poistoimuriin. Näin saadaan radonkaasu hallitusti pois rakennuksen alta ja estetään sen pääsy huonetiloihin.

Perustusvaiheessa kytkeydytään myös kunnallisiin verkostoihin (lämpö, vesi, viemäri, sähkö, puhelin). Nämä liittymät samoin kuin salaojat ja sadevesijärjestelmät edellyttävät niin kaivuu- kuin täyttötyötä.

Muista riittävä sokkelikorkeus, tiiliverhouksella vähintään 30 cm, puuverhouksella vähintään 40 cm.


Laattaperustus

Varsinkin jos maapohjan epäilee olevan epävakaa, on maanvarainen reunavahvistettu laatta hyvä vaihtoehto. Silloin mahdollinen pieni painuminen tapahtuu tasaisesti, eikä ole vaaraa repeämistä.


Harkkoperustus

Harkkoperustuksessa valetaan ensin anturat ja niiden päälle yleisimmin kevytsoraharkkoja rakennesuunnittelijan suunnittelema määrä, tavallisimmin 5 kerrosta. Elementtien alle tulevan alasidospuun kiinnittämistä varten laitetaan muurauksen yhteydessä joka toiseen harkkosaumaan 8 mm:n harjateräkset pystyyn. Anturan alle on syytä laittaa karkeata soraa pieni kerros, jotta talon alta valuva vesi pääsee purkautumaan anturan ulkopuolelle asennettaviin salaojiin. Anturan leveys on normaaliolosuhteissa n. 600 mm, mutta pehmeimmillä mailla anturan leveyttä on syytä suurentaa paremman kantavuuden saavuttamiseksi. Mikäli antura rakennetaan routarajan yläpuolelle, on huolehdittava routaeristämisestä.

Tehtäessä maanvaraisen betonilaatan alusrakenteita, tulee ehdottomasti huomioida, että päällimmäiseksi sorakerrokseksi lattian alla tasoitetaan karkeata soraa tai leca-soraa. Soran seassa ei saa olla lainkaan hienoa maa-ainesta, jotta kapillaarinen kosteuden nousu saadaan varmimmin katkaistua. Eri sorakerrokset voidaan vielä jakaa suodatinkankaalla toisistaan. Muovia ei tule käyttää kosteuden katkaisuun.


Valu

Perusmuuri voidaan kevytsoraharkkojen vaihtoehtona myös valaa paikalla tai käyttää erityisiä valuharkkoja.


Rossipohja

Rossipohjaksi kutsutaan tuulettuvaa alapohjaa, jossa rakennus on irti maasta ja tuuletus toimii hyvin myös talon alta. Rossipohja on hyvä ratkaisu radonia ja kosteutta vastaa. Lattiarakenne voidaan toteuttaa sekä puupalkistoilla tai betonista. Kaltevilla rakennuspaikoilla vältytään samalla suurilta täytöiltä ja maanpinnan muotoiluilta. Puinen rakenne on helppo tehdä myös omatoimisesti. Rossipohjan alla on hyvät asennustilat erilaisille putkivedoille ym. ja ne on helposti huollettavissa. Sokkeli on ehdottomasti varustettava riittävillä ilma-aukoilla, ja niitä ei saa tukkia! Kustannuksiltaan puinen rossipohja on samaa luokkaa kuin maanvarainen betonilaatta.


< sivun alkuun


Salaojat

Oikein tehty salaojitus sijaitsee anturan alapinnan alapuolella ja sen kaadot ovat riittävät (1:10).

Rakennuksen nurkilla tulisi olla tarkastuskaivot. Myös sadevedet johdetaan rakennuksen läheisyydestä pois sadevesikaivoista pois johtavilla putkistoilla. Huolehdi, että rakennuksen ympärillä oleva maa viettää aina pois rakennuksesta. Suojaa perustukset vedenkestävällä laastikäsittelyllä ja asianmukaisilla sokkelilevyillä. Anturan päälle valuva vesi johdetaan bitumimatolla kallistaen anturan sivuilla oleviin salaojiin.

Varmistetaan, että perustusten suoruus on +/- 5 mm, sekä tarvittavat tartunnat on tehty alasidospuulle (harjateräkset joka 2. harkkosaumaan) sekä pilarikenkien asennus.

Lisäksi sisäpuoliset + ulkopuoliset soratäytöt pitää olla tehtynä. Betonilaatta voidaan valaa heti perustuksien yhteydessä. Tämä nopeuttaa erityisesti rakennusaikataulua, sillä betoni kuivuu n. 1 cm:n viikossa. 8 cm betonin kuivumiseen menee siis 8 viikkoa, enne kuin siihen voidaan tehdä päällirakenteita.

Nyt rakennus on siinä vaiheessa, että voimme odottaa talopaketin saapumista. Katso "Asennusvaihtoehdot"

< sivun alkuun


Varastointi työmaalla

Työmaa tulee järjestää niin, että maamassat on sijoitettu tontilla kohtiin, joista niitä voidaan myöhemmin helposti siirtää tai levittää, kuitenkin niin, etteivät ne häiritse muuta tontin käyttöä.

Työmaalle pitää järjestää varastoalue toimituksessa tuleville tarvikkeille välittömästi rakennuksen viereen (toimituksen mukana tulee yleisohje).

Lisäksi työmaalla tarvitaan:

  • työmaasähkökaappi
  • työmaakoppi
  • työaikainen vesijohto
  • työaikaisten liittymien hankinta

Huomioi, että raskailla kulkuneuvoilla pitää päästä aivan rakennuksen viereen.

< sivun alkuun


Vakuutukset

Jokaiseen rakennukseen kannattaa ottaa heti alusta alkaen palo- ja varkausvakuutus sekä tapaturmavakuutus rakentajaperheelle.

Mikäli palkataan työsuhteeseen yksityinen timpuri, pitää maksaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske palkatonta talkooväkeä, vaan heille pitää talkoiden ajaksi ottaa oma tapaturmavakuutus.

Työntekijälle on otettava myös lel- eläkevakuutus (lyhytaikaiset työsuhteet).

< sivun alkuunTontin valinta
Tarvekartoitus
Hankkeen organisointi
Rahoitus
Talomallit
Piirustukset ja luvat
Talopaketit ja tarvikkeet
Lämmitysjärjestelmät
Ilmanvaihto
Sähkö
Ohjeita rakentajalle

Rakentamisen aloittaminen
Kulmapisteiden merkitseminen
Rakennekuvien hyväksyttäminen
Varmista johdot
Maa- ja pohjarakenteet
Perustamistavat
Salaojat
Varastointi työmaalla
Vakuutukset

Miksi valmistalo?


Tulosta tämä sivu